Archive for the ‘Forskningsformidling… hvad er det?’ Category

h1

Robotter i skolen og felten (LOM)

February 8, 2016

Tidsskriftet Læring og Medier (LOM) er ude med nyt temanummer om Robotter i skolen og Robotter i felten: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/issue/view/3265.

Der er mange interessante artikler. Jeg har selv bidraget med en artikel om feltet autisme, robotteknologier: http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/lom/article/view/22416.

Abstract dansk

Feltet robotteknologier og uddannelse er et mega-expansivt felt. I løbet af kun få år, internationalt og i Danmark, er fokus på uddannelsesrobotter og robotteknologi i uddannelse øget markant. 2015 NMC Technology Outlook rapporten tilbyder et teknologi udsyn i de skandinaviske lande, og her placeres robotteknologi og programmering inden for en fire-fem årig adoptionsperiode. I Danmark igangsætter mange kommuner forsøg med robotteknologi i skoler og dagtilbud, og der investeres i mange forskellige robotteknologier. Området uddannelse og robotteknologi involverer flere forskellige tilgange til udvikling af robotteknologi, nye uddannelsesmuligheder og til at understøtte børn og unge menneskers læring og udvikling. Artiklen diskuterer hvordan robot teknologier relateres som læringsressourcer til feltet autisme og uddannelse. Med fokus på børn og unge diagnosticeret med autisme spektrum forstyrrelser, deres it-interesser og engagementer i innovativ og kreativ læring, argumenterer artiklen for et behov for at udvide tilgangen til dette felt i fremtiden. Artiklen relaterer international forskningslitteratur med fokus på robotteknologi og uddannelse til empiriske eksempler fra forfatterens egen forskning i uddannelse for børn og unge diagnosticeret med autisme spektrum forstyrrelser. Det empiriske afsæt er her læreres og elevers interesser i at arbejde med it (fx robotteknologi).

Abstract engelsk

The field of robot technologies and education is rapidly evolving. Within only a few years, internationally and in Denmark, the focus on educational service robots and educational robotics has become more widespread. The 2015 NMC Technology Outlook report providing a technology outlook on Scandinavian schools places robotics and programming within a four to five year time-to-adoption period. At the moment in Denmark, many municipalities are initiating trials, investing in and engaging a diverse range of robot technologies in both daycare and schools. The field of education and robot technologies involves several very different educational approaches to supporting young people’s learning and development. The paper discusses how robot technologies as learning resources have been related to the field of autism and education, and argues for a need to further expand the areas of application in the future, with a focus on children and young people diagnosed with autism spectrum disorders, their ICT interests and engagement in innovative and creative learning. The paper draws on international research and examples from the author’s own research into education for children and young people diagnosed with autism spectrum disorders, drawing on teachers’ and the students’ interests in working with ICT (e.g. robot technology).

 

h1

Fremtidens velfærdssamfund – Mennesker, RoBotter, velfærdsteknologi og ETIK

March 17, 2015

FORSKNINGENS DØGN 2015 – CAMPUS NÆSTVED, University College Sjælland

Fremtidens velfærdssamfund

Mennesker, RoBotter, velfærdsteknologi og ETIK

UCSJ Campus Næstved sætter fokus på, hvad der sker, når robotter og velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag. Besøg os på parkvej 190 i Næstved og hør foredrag, deltag i workshops og se udstillingen Du kan deltage hele dagen eller kun i dele af dagen. Det er op til dig.

Velfærdsteknologi – når etikken bliver synlig v. Jacob Birkler, formand for Etisk Råd

Tid: 10.00-12.00, lokale B11

Velfærdsteknologi får en stadig større plads i vores hverdag. Men i hvilket omfang bør teknologien henholdsvis supplere og evt. erstatte den menneskelige kontakt? Hvilken plads får de økonomiske hensyn set i forhold til de menneskelige hensyn når nye teknologier tages i brug? Teknologiens positive muligheder skal udnyttes, samtidig med at værdigheden bevares. Men vi står med nogle vanskelige valg, hvor grundværdier såsom respekt og ansvarlighed udfordres, hvor det vi skal eller bør gøre ikke altid hænger sammen med det vi kan gøre. Fokus rettes mod identificering og håndtering af de mange nye etiske dilemmaer forbundet med velfærdsteknologi.

Få syn for sagen, hvad kan fremtidens dimser?

Tid: 12.00-15.00, kantinen

Besøg udstillingen og køb sund og billig frokost i kantinen

Workshop I: Når patienterne tager nye teknologier med ind i sundhedsvæsnets liv – Teknologi i sygeplejen – en applikations betydning for det daglige liv med cancer

Tid: 12.30-14.45

Sygeplejerskerne Sara-Louise Hartvig, Heidi Nonbo og Anja Mortensen præsenterer, i samarbejde med vejleder og Ph.d. studerende Kitt Vestergaard, de fund de har gjort på baggrund af deres bachelorprojekt omkring en App ’ Liv Med Kræft ’ fra Kræftens bekæmpelse. Med app’en ’Liv Med Kræft’ kan du som kræftpatient eller pårørende skabe dig overblik over sygdomsforløbet og se de mange tilbud om rådgivning og støtte, som Kræftens Bekæmpelse tilbyder. App’en har vundet internationale priser, men de sundhedsprofessionelle og patienterne i Danmark har kun kendskab til den i mindre grad. Det er empirisk undersøgt, hvilke betydninger brugeren tillægger ”Liv med Kræft” app’en i det daglige liv med cancer. Samt hvordan denne viden kan kvalificere sygeplejen og omsorgen for den onkologiske

Workshop II

Tid: 12.30-14.45:

Teknologibegreber og -forståelse v. Mikala Hansbøl, forsker fra Education Lab/FI, UCSJ

Workshoppen stiller skarpt på spørgsmålene: Hvordan gør teknologi noget ved mennesker og samfundet, og hvordan gør mennesker og samfund noget ved teknologi? Digitalisering og det borgernære sundhedsvæsen fordrer at fremtidens professionelle og professioner kan analysere egne praksisser og identificere hvilke betydninger det har for forskellige deltagere i hverdagen fx at gå fra papirbaserede praksisser og/eller fysisk mødebaserede praksisser til telemedierede praksisser. Det kan virke uoverskueligt i en travl hverdag, at engagere sig i analyser af teknologiers indflydelse på professionsarbejdet.  Men analytiske greb er nødvendige for at professionelle kan tage kvalificerede beslutninger om hvor vidt og hvordan nye telemedierede praksisser skal og kan implementeres. Workshoppen præsenterer og inviterer deltagerne til at arbejde med tre analytiske greb, som professionelle kan anvende til at analysere og derved stille skarpere på de skiftende professionelle praksisser med (ny) teknologi i et hverdagsperspektiv.

Fredagsbaren er åben fra 14.45

h1

Ledelse af grænseoverskridende undervisning

October 6, 2014

Afsluttende rapport fra GNU-ledelsesaktiviteterne og ledelsesforskningen i det treårige projekt Grænseoverskridende Nordisk Undervisning.

GNU-projektet er et bruger-drevet udviklingsprojekt, hvor 14 nordiske skoler i samarbejde med forskere fra 5 professionshøjskoler i Danmark, Norge og Sverige har udviklet, planlagt, afprøvet og videreudviklet fælles grænseoverskridende nordiske undervisningsaktiviteter i fagene modersmål, science/naturfag, historie/samfundsfag og matematik – understøttet af nye teknologier. Konkret har projektet etableret en række virtuelle ”nordiske klasser”, hvor svenske, norske og danske elever er blevet undervist samtidigt af en fælles gruppe af nordiske lærere.

Denne rapport præsenterer arbejdet med skoleudvikling via grænseoverskridende nordiske undervisningsaktiviteter, og rapporten er først og fremmest skrevet til skoler, skoleledere og kommunale aktører.

h1

Ny teknologi i velfærdsprofessioner

August 30, 2014

I begyndelsen af september udkommer Dansk Pædagogisk Tidsskrift nr. 3 2014 med et temanummer om Ny teknologi i velfærdsprofessioner. Temanummer redaktører: Marianne Brodersen, Bodil Øster og Mikala Hansbøl (gæsteredaktør)

Læs redaktionel indledning

Artikelbidrag:

Kasper Schiølin: Digitaliseringen af daginstitutionerne – hvorfor ikke bare lade være?

Søren Langager: Velfærdsteknologi og handicap – øget frihed til mindre samvær?

Lene Storgaard Brok og Vibeke Schrøder: Hvordan ændrer teknologier læreres praksis, og hvad skal lærere lære om teknologi i lærerarbejdet?

Mikala Hansbøl: Flere veje til at begribe og håndtere teknologi i professionsarbejdet.

I forlængelse af udgivelsen afholdes et åbent debatarrangement den 2. oktober kl. 16.30-19.00 i Festsalen på DPU, hvor temaet ‘levendegøres’ ved korte oplæg fra skribenter og fælles diskussion med hinanden og ‘publikum’.

Håber vi ses 🙂

 

h1

Fremtidens sundhedsvæsen: Brug for nyt, kritisk og konstruktivt blik på teknologien

May 14, 2014

Fremtidens sundhedsvæsen: Brug for nyt, kritisk og konstruktivt blik på teknologien

Nu er der mulighed for at få et yderligt indblik i vores arbejde med velfærdsteknologiundervisning i UCSJ. Se denne lille artikelrække, der formidler historier, vinkler og perspektiver fra vores igangværende EU projekt Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring.

h1

Technological literacy and innovation education – Designs for Learning 2014

May 5, 2014

VIOLI am really looking forward to be spending quality time with inspiring researcher colleagues at the Designs for Learning 2014 conference in Stockholm – 6.-9. maj 2014.

Friday I will be presenting some of my own research on “Technological literacy and innovation education – how new technologies changes and challenges the profession and the professional relationships”.

We look forward to receiving other people’s perspectives on our work. The paper presents research related to our large ongoing professional education development project at University College Zealand (UCSJ) in Denmark. The project is called Welfare Technology, Innovation, Care and Learning (In Danish: Projekt Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring). It runs from January 2013 December 2014, and includes developing welfare technology related teaching and learning practices in and across eight professional bachelor programs at UCSJ. The project’s ambition is to further develop educational programs in order to better raise students’ “technological literacy” – that is students acquiring “competencies for using, assessing, and innovating new welfare technological solutions in their professional field” (Source: Project application).

Full Designs for Learning 2014 conference program and all abstracts/papers are available here. Just click on a name, and the pdf. will pop-up :-).

Den_Europæiske_SocialfondUCSJRUCRegion Sjælland

 

 

h1

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

April 23, 2014

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

Velfærdsteknologi og professionsudvikling

Velfærdsteknologi skaber muligheder og udfordringer – Hvordan skabes dynamisk udvikling, hvor både borgere og professionelle medvirker? Oplæg, aktiviteter og diskussion.

Forskningens Døgn

Program

Kl.13:00

Velkomst

Elise Bromann Bukhave, Uddannelseschef for Bioanalytikeruddannelsen og Ergoterapeutuddannelsen, Campus Næstved.

 

Kl.13:05 – 13.35                 

Robotteknologi og udvikling af praksis

Kitt Vestergaard, Lektor i Forskningsprogram for Regional udvikling og Velfærdsinnovation, Forskning og Innovation.

  • Hvordan kan robotteknologi bidrage til udvikling af praksis i sundhedsvæsnet – kan robotter forbedre behandling og pleje?
  • Hvordan kan fremtidens sundhedsprofessionselle arbejde helhedsorienteret med robotteknologi i konkrete praksissammenhænge?

Fokus på den ændrede rollesætning i samspillet mellem patient/borger og den sundhedsprofessionelle.

 

Kl.13:35 – 14.10                 

Brugerinvolvering i teknologiudvikling

Play Alive A/S og Niels Henrik Helms, Chef for Forskning og Innovation.

Hvordan skaber vi praksisudvikling i stedet for snæver teknologiudvikling, og, hvordan kan vi involvere studerende på en autentisk måde, der både skaber udvikling i professionsfeltet og dynamisk læring for de studerende?

Erfaringer med rehabilitering og interaktive teknologier samt afprøvning i praksis.

 

Kl.14:10 – 14.45               

“Workshop all inclusive” (Kaffe, kage og kollektiv hjernecelleaktivitet)

Dorte Guling, Uddannelseschef for Sygeplejerskeuddannelsen og Therese Llambias, Lektor i Forskningsprogram for Regional udvikling og Velfærdsinnovation, Forskning og Innovation.

 

Kl.14:45 – 15.45               

Telesundhed, professionsnydannelser og læring. Det nære sundhedsvæsen.

Mikala Hansbøl, ph.d. og forsker fra Education Lab – Forskningsprogram for teknologi og uddannelsesdesign, Forskning og Innovation, Annette Jørgensen, Lektor ved Fysioterapeutuddannelsen i Roskilde, Kirsten Teglgaard Lund, Lektor ved Sygeplejerskeuddannelsen i Roskilde.

Telesundhed, telemedicin, velfærdsteknologi, sygepleje, behandling og træning via skærme i hjemmet, selvmonitorering og hjemmeomsorg. Alle disse ord, repræsenterer nyere praksisser indenfor sundhedsprofessionerne og konkrete ommøbleringer i sundhedsvæsenet.

  • Men hvilke praksisser og ommøbleringer?
  • Hvordan repræsenterer de professionsnydannelser?
  • På hvilke måder bliver de nye telemedierede praksisser medskabende for forandringer af relationerne mellem den sundhedsprofessionelle og patienterne?
  • Hvordan udfordrer de nye bevægelser vores måder at tænke i professionsuddannelse og læring på?

Oplægget giver et bud på nogle tendenser i tiden, og tager konkret afsæt i empiriindsamlinger fra et stort forsknings- og udviklingsprojekt i University College Sjælland med fokus på Velfærdsteknologi, Innovation, Omsorg og Læring. Eksemplerne hentes fra henholdsvis fysioterapeut og sygeplejerskefeltet.

Kl.15:45 – 16.00               

Opsamling og diskussion, Velfærdsteknologi og professionsudvikling – hvordan ser fremtidens udfordringer ud?

 

Kl.16:00                            

Farvel og tak.