Archive for September, 2007

h1

Multi-site uddannelser og læringsbevægelser på tværs med it

September 25, 2007

Ph.d.-projekt Læringsscenarier med IT undersøger, hvordan it deltager i nogle handelsskoleuddannelsers (HG og Hhx) hverdag og i uddannelsesaktørernes (lærere, elever, ledere) forskellige hverdagsliv (se kort om begrebet hverdagsliv: https://mikalasklumme.wordpress.com/2007/09/25/everyday-life/).  

Meget af den forskning som beskæftiger sig med uddannelse, læring og it har fokus på frontløberprojekter, ildsjæle, power users og best practices. Imidlertid kan det der foregår i hverdagen med it, når vi beskæftiger os med uddannelse og læring, sjældent kategoriseres under disse betegnelser.

Udgangspunktet for Projekt Læringsscenarier med IT har derfor været at fokusere på it i ’det almindelige’ hverdagsliv. Hverdagslivsbegrebet er bl.a. anvendt for at undgå en normativ tilgang til uddannelsesaktiviteter med it, der på forhånd favorisere nogle uddannelsesaktiviteter og –aktører som eliten og frontløberne – dem der i særlig grad er interessante – mens andre tilsidesættes.

Projekt Læringsscenarier med IT belyser læringsbevægelser i hverdagen med it, som de nu udfolder sig på tværs af fysiske og virtuelle sammenhænge (virtuelle sammenhænge her forstået som reelle og virkelige sammenhænge, og altså ikke som om/as if sammenhænge). Igennem skoleåret 2004/2005 har jeg iagttaget uddannelsesaktiviteterne ved den daværende Hillerød Handelsskole (i dag en del af Handelsskolen København Nord) med hovedfokus på Hg og Hhx.

Omdrejningspunktet for studierne har været handelsskolens udvidelse af de ’traditionelle’ fysiske rammer med virtuelle studierammer, i form af et videndelingssystem som de kaldte Studienettet. Jeg har undersøgt, hvordan praksisserne med it udfoldede sig i, med, omkring og på tværs af de udvidede studierammer, set i forhold til de variationer af måder hvorpå it deltager i uddannelseshverdagen og læreres, elevers samt uddannelseslederes hverdagsliv. Med andre ord har Projekt Læringsscenarier med IT fokus på det jeg har valgt at kalde for multi-site uddannelser og læringsbevægelser på tværs med it.

Helt konkret har jeg igennem 1 år fulgt handelsskolens arbejde med implementeringen og integrationen af Studienettet i uddannelseshverdagen via e-læringsgruppen, som jeg deltog aktivt i. Herudover har jeg fulgt aktiviteterne i Studienettet, og jeg har observeret forskellige undervisningsaktiviteter (med og uden it) i Handelsskolens fysiske rammer i Hg og Hhx afdelingerne i Hillerød. Endvidere har jeg interviewet lærere og uddannelsesledere om deres anvendelse af it i deres brede hverdagsliv, og 6 elever har skrevet logbøger i en periode på 14 dage og/eller deltaget i interviews om deres hverdagsbrug af it.

Udgangspunktet for undersøgelsen har været min undren over, at der gang på gang publiceres rapporter om alt det der ikke foregår, når det drejer sig om at anvende it pædagogisk. Gang på gang viser såvel danske som internationale undersøgelser (fx E-Learning Nordic 2006: http://wwwupload.pls.ramboll.dk/dan/Publikationer/EvalueringerOgResearch/ElearningNordic2006_Danish.pdf) at det først og fremmest er de studie- og undervisningsadministrative formål, der er i fokus, når it anvendes af uddannelserne. Herudover viser undersøgelser (fx Mediappro 2006: http://www.mediappro.org/publications/finalreport.pdf) gentagne gange at anvendelsen af it for elevernes vedkommende er størst udenfor skolesammenhænge.

Projekt Læringsscenarier med IT forsøger at belyse, hvordan it kommer til at deltage i uddannelseshverdagen såvel som i læreres, elevers og lederes deltager- og læringsbaner i og på tværs af forskellige hverdagslivsaktiviteter. Gennem dette blik på it som deltager retter projektet blikket mod teknologier som aktører, der performer såvel som performes i og på tværs af praksisser (se evt. kort om teknologibegrebet: https://mikalasklumme.wordpress.com/2007/09/25/internet-as-culture-and-cultural-artifact/).

 

 

 

On-Line writings – Copyright

The online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission.

Please note that if you copy my writings you must:

• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form:

e.g. Hansbøl, Mikala: “Multi-site uddannelser og læringsbevægelser på tværs med it)”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2007/09/25/multi-site-uddannelser-med-it-og-l%c3%a6ringsbev%c3%a6gelser-pa-tv%c3%a6rs/ . Version 11th December 2007. 

 

h1

Internet as culture and cultural artifact

September 25, 2007

Christine Hine (2000) stresses that the Internet is both culture and a cultural artifact.

”The meaningfulness of the technology does not exist before the uses themselves, but is worked out at the time of use. At the same time, making the use of the Internet meaningful involves representing it to others as valuable in recognizable ways.” (Hine, 2000, p.29)

Hine’s approach means taking a turn away from looking at technologies as such – as mere static tools with certain predescribable meaning and purpose. Instead it becomes as important to look at how technologies become enacted in practice as how practices are performed with technologies.  

Hine, Christine (2000):  Virtual ethnography. Sage Publications.  

h1

Everyday life

September 25, 2007

My point of departure for engaging in and researching practices with ICT is through education. Still, I claim to focus on everyday life and activities with ICT (Information and Communication Technologies) in the PhD project. Part of my motivation for doing this is related to the fact that when dealing with new digital technologies it becomes clear that traditional distinctions between e.g. working life, school life, private life – viewed as separate spheres of life, does no longer make sense. Traditional boundaries become blurred and new boundaries are created. In order to analytically grasp the new cross-contextual practices that evolve from the use of ICT, I choose to use the concept of everyday life and activities with ICT. I get inspiration for working with this concept in e.g.  Jean Laves book ”Cognition in Practice” (1988):  

””Everyday” is not a time of day, a social role, nor a set of activities, particular social occasions, or settings for activity. Instead, the everyday world is just that: what people do in daily, weekly, monthly, ordinary cycles of activity. A schoolteacher and pupils in the classroom are engaged in “everyday activity” in the same sense as a person shopping for groceries in the supermarket after work and a scientist in the laboratory.” (p. 15)

Lave, Jean (1988): Cognition in Practice: Mind, Mathematics and Culture in Everyday Life. Cambridge University Press.

h1

Andre der blogger, podcast mm.

September 24, 2007

Et par interessante og aktuelle eksempler på forskningsformidling via hjemmeside med blog, forskerblog og podcast:

  1. Forskerhjemmeside med blog: http://www.jeppe.bundsgaard.net/phd/udkast/uvmat/index.php

  2. Forskerblog om Skriveri: http://skriveri.wordpress.com/

  3. Podcast om den nye OLPC (Negropontes One Laptop Per Child projekt): http://www.computerworld.dk/art/41095?a=rss&i=0

  4. Ph.d.-blog: http://malenel.wordpress.com/

h1

Mikala’s Klumme in Danish and English

September 24, 2007

I try to reach a broad audience. Therefore, I’ve decided to write in both English and Danish.

h1

Forskningspulsen skal tages mens den banker og forskeren stadigvæk løber

September 24, 2007

Fra forskningsrapport og data til forskerblog og kreative vinklinger Elpære. Det er ikke let, men interessant at være forsker i dag! Vi skal formidle vores forskning og være synlige. Det er et krav! Det er ikke et nyt krav, men et krav, der i dag formuleres anderledes end tidligere. Det ses bl.a. ved, at jeg som ErhvervsPhD-studerende har formidlingsforpligtelse, i stedet for undervisningsforpligtelse.

 

I dag er det ikke nok at forskere underviser, og skriver rapporter i elfenbenstårnet. Vi skal formidle, ikke bare til den videnskabelige verden, men til offentligheden, og med den hastige udbredelse af it og nye digitale medier i vores samfund, er vi hele tiden nødt til at forholde os til, hvad det vil sige? Forskerrollen er måske i dag, mere end nogensinde før, i forandring og til kontinuerlig forhandling, og forskningen skal på én og samme tid være både saglig, underholdende, dialog- og målgruppeorienteret samt lettilgængelig og uafhængig af tid og rum.

Udover at engagere mig i de mere traditionelle forskningsformidlingsformer (skrive videnskabelige artikler, undervise mm.), så er det i dag ikke atypisk at jeg som forsker skal kunne tåle at et oplæg bliver optaget, videostreamet og efterfølgende gjort tilgængelig for mange andre end lige de tilstedeværende i situationen. Det har altid været uhensigtsmæssigt, men nu er det altså rigtig ærgerligt at komme til at sige noget dumt eller forkert, som jeg naturligvis fortryder Sig det ikke videre. Det kan nemlig ikke bare trækkes tilbage. Og jeg kan heller ikke bare håbe på, at det bliver glemt, overhørt eller ignoreret. For det bliver optaget og gjort tilgængeligt til ’tid og evighed’.

 

Eller det forventes at jeg på stående fod kan deltage i en podcast, hvor jeg siger noget klogt  – gerne på en underholdende mådeFest. Og derudover har jeg som forsker en hjemmeside og en forskningsdatabase, som jeg skal holde ajour – ikke bare når der foregår noget interessant og relevant i mit forskerliv, men også når universitetetssystemerne fx opgraderes, skiftes ud eller bare går ned; og når universiteterne fusioneres, og jeg ikke længere refererer til Danmarks Pædagogiske Universitet, men i stedet til Danmarks Pædagogiske Universitetsskole under Århus Universitet.

 

Forskningen skal formidles og synliggøres – gerne løbende. Verden kan ikke længere vente på den endelige rapport, artikel eller de store forkromede konklusioner. Forskningspulsen skal tages mens den banker, og gerne mens forskeren stadig ’løber’ rundt efter empirien. Det er måske også derfor at forskerbloggen vinder større og større udbredelse. Via forskerbloggen kan vi som forskere tage lidt af styringen på formidlingen af vores forskning. Her bestemmer jeg selv, hvor meget, hvordan, hvornår, hvad og hvorfor jeg vil formidle. Jeg kan redigere, korrigere, slette, præsentere og publicere, som jeg nu finder det relevant. Det giver mig en frihedsfølelse, som er sjælden i dag, hvor jeg næsten hver dag modtager en mail om at jeg skal opdatere forskningsdatabasen, fordi forskningsprogrammets aktiviteter evalueres, at jeg skal opdatere hjemmesiden, fordi universitetet har fået nyt navn og…

 

ComputerDet er helt sikkert at de forskellige formidlingsmuligheder bidrager til forskningen og er med til at udvikle os som forskere (på godt og ondt). Forskningen som videnskabelig men også samfundsmæssig aktivitet er i rivende forandring. Videnskabelighed handler om hvordan viden skabes, og med it og de nye digitale muligheder udfordres vores begreber om hvad det vil sige at engagere sig i videnskabelige aktiviteter. Set i dette perspektiv kan “Mikalas Klumme” betragtes som et eksperiment og en variation – en måde at udfordre og udforske min ‘nye’ forskerrolle på, og en anderledes måde hvorpå jeg kan udveksle viden om og være i dialog med andre om min forskning .  

On-Line writings – Copyright

The online writings on this website may be cited or briefly quoted in line with the usual academic conventions. You may also copy or download them for your own personal use. However, the writings must not be published elsewhere (e.g. to mailing lists, bulletin boards etc.) without the author’s explicit permission.

Please note that if you copy my writings you must:

• include this copyright note

• you should observe the conventions of academic citation in a version of the following form:

e.g. Hansbøl, Mikala: “Forskningspulsen skal tages mens den banker og forskeren stadigvæk løber”, published at Mikala’s Klumme – A researcher’s blog: https://mikalasklumme.wordpress.com/2007/09/24/forskningspulsen-skal-tages-mens-den-banker-og-forskeren-stadigv%c3%a6k-l%c3%b8ber/ . Version 11th December 2007. 

h1

Welcome to Mikala’s Klumme

September 24, 2007

fotoMIX My name is Mikala Hansbøl, and I’m a researcher working at the Department of Research and Innovation. I work in relation to Education Lab – Research Programme for Technology and Educational design, University College Zealand, Denmark.

I describe myself as an educational anthropologist, techno-anthropologisk, empirical philosopher and design based researcher.

Mikala’s Klumme is a researcher’s blog, where I write about my everyday activities as a researcher.

June 2010 I defended my PhD thesis “Researching Relationships Between ICTs and Education – Suggestions for a Science ‘of’ Movements”. This may give an impression of my work. The thesis can be downloaded here: http://www.dasts.dk/wp-content/uploads/Hansboel_2009.pdf

In 2007 when I began writing this blog, I decided to call it Mikala’s Klumme. “Klumme” is Danish and means a place where you can write about small and big things in a more or less formal language. This is what I do.

In a world emphasizing more and more that researchers should disseminate and engage actively in a multiplicity of dissemination activities – a world filled with research databases, homepages and other administrative systems, Mikala’s Klumme will be my free research space, where I can experiment with form as well as content, whenever and however I may feel like it.

I hope that you will enjoy visiting Mikalas Klumme as much as I enjoy writing it.

Mikala